APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Sant Just Desvern (PLIA) neix de la necessitat d’adequar les estratègies de les polítiques municipals a les necessitats d’infants i adolescents de la ciutat, per a esdevenir l’instrument que ha de servir per ordenar les prioritats estratègiques i les actuacions desenvolupar en l’àmbit de la infància i l’adolescència, a partir del treball transversal i de la participació dels i de les agents de la ciutat, tenint en compte la participació d’infants i adolescents.

Que el Ple de l’ Ajuntament, va adoptar en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2020, l’acord següent:

 

“2.3.8. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA – PLIA- PER ADAPTAR LES ESTRATÈGIES DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS A LES NECESSITATS DELS/DE LES INFANTS I ADOLESCENTS DE SANT JUST DESVERN. EXP.:ADS 2020 188.

 

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Sant Just Desvern (PLIA) neix de la necessitat d’adequar les estratègies de les polítiques municipals a les necessitats d’infants i adolescents de la ciutat, per a esdevenir l’instrument que ha de servir per ordenar les prioritats estratègiques i les actuacions desenvolupar en l’àmbit de la infància i l’adolescència, a partir del treball transversal i de la participació dels i de les agents de la ciutat, tenint en compte la participació d’infants i adolescents

L’Ajuntament de Sant Just Desvern impulsà l’elaboració del PLIA per definir una estratègia transversal en l’àmbit de la infància i adolescència i per a impulsar la millora de les condicions de vida d’aquest col·lectiu al municipi.

L’objectiu general és la planificació estratègica de les polítiques d’infància i adolescència a Sant Just Desvern per als propers anys ,a partir de l’anàlisi de la realitat dels infants i els i les adolescents, fent una aproximació integral a les problemàtiques o necessitats que identifiquen els/les diferents agents del municipi així com quines són les causes.

Les recomanacions i propostes per al Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) són el resultat d’un procés de diagnosi i d’un intens procés de diàleg amb els i les agents clau en matèria d’infància, així com amb els infants i els i les adolescents del municipi.

Malgrat la situació d’excepcionalitat viscuda aquest anys, s’ha procurat recollir dades tant qualitatives com quantitatives sobre diversos aspectes de la realitat del municipi que afecten a infants i adolescents de Sant Just Desvern, donant resposta als següents objectius específics:

 

  • Analitzar les polítiques d’infància i adolescència que es desenvolupen al municipi des de les diverses àrees del
  • Dur a terme l’avaluació de les polítiques d’infància i adolescència per tal d’orientar el nou Pla en funció dels impactes obtinguts amb les mesures implementades.
  • Conèixer la realitat dels infants i els i les adolescents de Sant Just a partir de l’anàlisi de les variables estructurals que els condicionen, del contrast de la realitat d’infants i adolescents del municipi amb la del conjunt de la comarca o el conjunt de Catalunya quan s’escaigui .
  • Copsar la realitat subjectiva dels infants i els i les adolescents a partir de la realització de grups de discussió amb infants i adolescents del municipi i de grups de treball amb agents clau del
  • Elaborar un diagnòstic únic que posi en relació les problemàtiques o necessitats detectades, les causes que s’han identificat des dels diversos punts de vista, els recursos amb què es compta i les oportunitats que se’n deriven al
  • Elaborar el disseny del Pla Local d’Infància i Adolescència a partir d’un procés participatiu que incorpora la visió dels infants i els i les adolescents de Sant Just, i per al qual s’impliqui als diferents serveis del consistori i agents del
  • Fer difusió constant i atractiva de tot el procés i facilitar el retorn i l’intercanvi d’informació i promoure la participació de tots els i les agents implicats/des i el propi col·lectiu impulsant espais de participació que fomentin la seva estabilitat en el temps un cop finalitzi l’elaboració del

 

Vist l’informe tècnic de data 6 d’octubre de 2020, tràmit ADS 2020 188 5, favorable a l’aprovació del Pla Local d’Infància i Adolescència

 

En conseqüència, el Ple de la Corporació,

 

ACORDA:

 

Primer.- Aprovar el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) per tal d’adaptar les estratègies de les polítiques municipals a les necessitats dels/de les infants i adolescents de Sant Just Desvern, el text íntegre del qual es troba al tràmit ADS 2020 188 3, associat a aquest acord.

 

Segon.- Comunicar aquest acord a totes les àrees d’aquest Ajuntament i donar-li publicitat a través del E–tauler, el Butlletí municipal i Radio Desvern.“

 

I per tal de que així consti, a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió, es lliura la present certificació per ordre i amb el vistiplau del Sr. Josep Perpinyà i Palau, alcalde.

 

Vist i plau

Josep Perpinyà i Palau ALCALDE

A Sant Just Desvern, en la data indicada de la signatura electrònica. Ref.: ADS 2020 188 8

Certificat d’acord
de ple PLIA
Diagnosi PLIA
Pla actuació PLIA